برای پروژه خود یک متخصص پیدا کنید یا برای انجام کار یک پروژه انتخاب کنید

Hire Freelancer Apply as Freelancer

How FreelanceEngine works?

Post projects to tell us what you need done

Browse profiles, reviews, then hire your most favorite and start project

Use FreelanceEngine platform to chat and share files

With our protection, money is only paid for work you authorize

به راحتی برای انجام کارهایتان متخصص پیدا کنید

Fadila Ahmed

Content Writer

$20.00/hr
12 years experience 1 project worked

Hamlet Avakian

Data Assistant

$30.00/hr
15 years experience 0 projects worked

Taiki Yamada

Graphic Designer

$22.00/hr
13 years experience 0 projects worked

Morgan Melvin

SEO Specialist

$25.00/hr
7 years experience 0 projects worked

پروژه ها به راحتی در خانه انجام دهید

ما به خواسته های شما عمل می کنیم

نوع خدمتی را که برای پروژه خود نیاز دارید انتخاب کنید

رایگان

for 5 روز

FREE

You have 3 times to submit a free project. Each project will be displayed as normal for 5 days.

ثبت نام

10

for 30 روز

STANDARD

This plan includes 15 projects. Each project will be displayed as normal for 30 days.

ثبت نام

20

for 40 روز

PREMIUM

This plan includes 20 projects. Each project will be displayed as featured for 40 days.

ثبت نام

کاری برای انجام دارید؟ کارتان را با خیال راحت به متخصصین ما بسپارید

Get Started